Privacy policy

SEQU gaat zorgvuldig en conform wet- en regelgeving om met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden enkel en alleen gevraagd, verzameld en verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen.
Ook streven we ernaar dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren. De werkzaamheden beslaan het gebied van detachering, consultancy en coaching. U kunt hierbij denken aan het uitvoering geven aan een overeenkomst (zowel met een opdrachtgever als met een medewerker bij ons in vaste/ tijdelijke dienst of iemand die op ZZP-basis aan SEQU verbonden is). Ook gebruiken we uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen wanneer dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en te kunnen optimaliseren of om u te informeren over onze diensten en producten. Tevens verzamelen en verwerken we informatie indien we hier wettelijk toe verplicht zijn en voor het afhandelen van betalingen. Wij verwachten en vereisen van onze opdrachtgevers, medewerkers en andere betrokkenen dat men bewust en zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. Wanneer gegevens gedeeld worden met derden worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de gegevensuitwisseling plaatsvindt en over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen.

Bezoek website

Wanneer u de website www.sequ.nl bezoekt zullen wij de algemene bezoekgegevens registreren. Het gaat hierbij om het IP-adres van uw computer en het tijdstip van uw bezoek aan onze website. We gebruiken deze gegevens om het bezoek gedrag op onze website bij te houden. De site maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van SEQU wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Sollicitant

Wanneer u bij ons solliciteert kiest u ervoor de gegevens vrijwillig aan ons te verstrekken. SEQU verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening (detachering, consultancy en coaching). Wanneer we een arbeidsovereenkomst danwel een overeenkomst van opdracht met u aangaan worden uw persoonsgegevens ook opgenomen in de salarisadministratie.

De informatie die verwerkt wordt gedurende het sollicitatietraject hebben betrekking op: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, curriculum vitae, informatie over opleiding, werkervaring, gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd, gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant, bijvoorbeeld referenties. Wij nemen deze informatie op in onze eigen administratie, nadat u vrijwillig de gegevens heeft verstrekt danwel de gegevens openbaar zijn.

Als u bij ons solliciteert zullen we uw persoonsgegevens tot vijf jaar na het laatste verwerkingsmoment bewaren. Vervolgens zullen we contact met u leggen, om te inventariseren of u het wenselijk vindt dat de persoonsgegevens langer bewaard zullen blijven.

Opdrachtgever

Indien u voorgesteld wordt bij één van onze opdrachtgevers delen wij uw CV. Er wordt niet meer informatie gedeeld dan noodzakelijk voor de beoordeling van geschiktheid van de sollicitant. Wij delen deze informatie uiteraard ook met u.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor: het versturen van een vacature waar u mogelijk interesse in heeft, om u voor te stellen op een vacature bij (een van) onze opdrachtgever(s), om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen, voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles, audits en accountantscontrole, als we een werknemers- of bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en sanctiewetgeving.

Het kan voorkomen dat SEQU om een kredietwaardigheidscheck vraagt bij een opdrachtgever.

Medewerker / zzp-er

Naast informatie uit de CV verwerken wij ook informatie op het gebied van: nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de personeels-, salaris- en verzuimregistratie, hieronder valt ook een VOG. 


Wij verwerken uw persoonsgegevens en delen persoonsgegevens indien dit nodig is ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst met u, bijvoorbeeld om een transactie te voltooien. Wanneer vereist door de wet of om te reageren op juridische procedures, om onze klanten te beschermen, om levens te beschermen, om de veiligheid van onze diensten te garanderen en om de rechten of het eigendom van SEQU te beschermen.
Met betrekking tot de uitvoering van de personeels-, salaris-, en verzuimregistratie worden gegevens verwerkt die benodigd zijn om te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Wanneer u bij ons of voor ons heeft gewerkt zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van 5 jaar.

Informatiebeveiliging

SEQU beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en administratieve toegangscontroles tot de data en servers.

Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres info@sequ.nl, of via het telefoonnummer +31 (0)13 20 335 12.

Delen van persoonsgegevens met derden

SEQU verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacy rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SEQU en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sequ.nl. Wij zullen u vervolgens per e-mail, binnen 4 weken, informeren hoe wij te werk gaan om uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen. Persoonsgegevens die wij vanuit wettelijke verplichtingen moeten bewaren, kunnen uiteraard niet verwijderd worden, maar zullen voor zover mogelijk geanonimiseerd worden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Vragen / klachten

U kunt uw vragen, klachten en verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens per email richten aan info@sequ.nl of telefonisch contact opnemen via het nummer +31 (0)13 20 335 12.

Klachten zullen worden afgehandeld conform ons klachtenprotocol, zie hiervoor onze algemene voorwaarden.

Publicatiedatum: mei 2018

TOP